ORDRE DEL DIA

1. RATIFICAR EL CARÀCTER ORDINARI DE LA SESSIÓ.

2. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA O ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR (04-10-2016 i 11-10-2016)

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I RÈGIM INTERIOR.

3. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Núm. 11/2016 DE GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS.(GESTIONA 3648/2016)

4. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2016 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS DE DESPESES DE LA MATEIXA ÀREA DE DESPESES. (GESTIONA 3675/2016)

5. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA D'ECONOMIA I HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 8/2016. (GESTIONA 3475/2016)

6. DONAR COMPTE DE L' INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA ACCTAL. RELATIU AL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS D' ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC REFERITS A SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L' EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES ANUALITATS 2014
I 2015.

7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D' ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES

8. ASSUMPTES URGENTS.

9. PRECS I PREGUNTES.

Ajuntament 1